Dino Jigsaw קחשמ

םילזאפ וניד (Dino Jigsaw):

.ונלש הטנלפה לע יח םירואזוניד ומכ םימיהדמ םירוצי בר ןמז ינפל .םהלש םינימ המכ םע םילזאפ לש הרזעה תא ךל גיצהל םיצור ונחנא ,לזאפ .רואזוניד תונומת ועיפוי ךסמה לע התאש ינפל .םהמ דחא רוחבל ךילע היהי .םיבר םיקלחל ררופתת זאו תוינש המכ םכינפל חתפת וז הנומת .רואזונידה לש תירוקמה הנומתה תא אלמ ןפואב רזחשל ךרטצת שרגמה לע ד .תודוקנ לבקת וז ךרדב הפסאנש הנומת לכ רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות