משחק 2 ריווא ברק לזאפ באינטרנט

                                  Air Combat Puzzle 2 קחשמ

2 ריווא ברק לזאפ (Air Combat Puzzle 2):

.היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב ושמישש םייאבצ םיסוטמ שדקומה םילזאפ ףוס .םיסוטמ ימגד הלא םישדקומה ךסמה לע תונומת לש הרדס תוארל ולכות .םהמ דחא רוחבל ךירצ ץחול התא .קחשמה לש ישוקה תמר תא רשאת התאו ,ךסמה לע ךינפל חתפי אוה ,ןכמ רח .ליחתמ ,המישמה תא םילשהל ידכ ןמזה תא דדומ רשא ,רמייטה תא ,תוכיתח .תירוקמה הנומתה תא שדחמ ביכרהל ידכ שרגמה לע םיביכר רבחל ו תוריהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות