משחק שיבכל ץוחמ ינפי בכר באינטרנט

                                  Japanese Off Road Vehicles קחשמ

שיבכל ץוחמ ינפי בכר (Japanese Off Road Vehicles):

.ינפי חטש בכר ילכ לש שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,תונוש תודיחו תודי .תוינפי תוינוכמ לש םינוש םימגדל םישדקומה םילזאפ ומסרפת וב .תונומת תרדסב ךינפל םייולג ויהי םה .ץוחלל ידכ םהמ דחא לע ץוחלל ךילע היהי .תוכיתחל ררופתת הנומתה זאו ךלומ התוא חתופ התא ,דבלב תוינש רפסמ ך .קחשמה שרגמל םתוא ריבעהלו הלא םיטנמלא תחקל ךרטצת וישכע .הילע תודוקנ ולבקתו הנומתה תא ורזחשת דחי םתוא םירבחמ םתא רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות