משחק רגתאה הציפק 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Jumping Challenge קחשמ

רגתאה הציפק 10 ןב (Ben 10 Jumping Challenge):

.ונלש םלועה יבשותמ ותוא לידבהל תולוכי המכ שי רזה רישכמה תוכזב ןב .םינוש םינומיאב ןמז הברה הלבמ אוה ,הלאה תולוכיה תא חתפל ידכ .םהמ דחא ףרטצנ ,10 ןב הציפק רגתאה תא םויה .ץופקל תלוכיה תא חתפל הצור ךלש רוביגה .ריוואב םיפצ םיצפח תועצמאב םתוא השעי אוה ,הז הרקמב .הלש תולועפה לכ תא ןווכל הטילש תוחתפמב שמתשהל ךירצ קר התא .םהב לקתיהל ךלש רוביגל תתל ךירצ אל התאו םימשב ףועל םילוכי םינוש