משחק Omnitrix לצ 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Omnitrix Shadow קחשמ

Omnitrix לצ 10 ןב (Ben 10 Omnitrix Shadow):

.םינצרא שיפכהל םיצורש םירזייח לש תפסונ הרובח לש םאובל רז וניא 10 .רתוי הברה ורימחה םיניינעה ,סקירטינמוא 10 ןב לצב םעפה לבא .הלפא היגרנאב רוחבה תא קיבדה ,ןבל היגרנא לש םרז רגיש אוה ,רוחש ן .תוריהמב ובזע םיצרופה זאו .סקירטינמואב אצמנש ימ לכ ומכ ,תעשורמ תצלפמל ותוא ךופהי ןמזה םעש .םתוא סורהלו םילבנה תשולש תא אוצמל ךירצ התא ,ףיגנהמ רטפיהלו בצמה .ךפהמה תא עונמלו ומצעל בוש ךופהל תומדל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות