Stinkfly’s Showtime קחשמ

יילפקניטס לש עפומה (Stinkfly’s Showtime):

.לעה ירוביג רשע דחא לכ תוריהמב ךופהל לוכי ןב ,רישכמה Omniverse תודוה .םירחא תכל יבכוכמ םינוש םיעזג לש םיגיצנ םה .םהלש תולוכיה תא ודביאו םישלח וכפה םירזייח המכ הנורחאל לבא .תמלשומ הרוצב סוטל ,םירבדה לש ןויגיהה יפ לע ,םיבייחו םייפנכ שי ,תויקנעה תוישופ .ותוא אכדמ ירמגל הזו ומלענ ולש תולוכיה לבא .לודג חתות םע ותוא קישהל הסנ ,רוביגה חור תא תולעהל ידכ .תורטש לש יברמה רפסמה תא הפסא תומדה סוטל לע ךכ חדקאה לש הנקה תא ןווכל ,תלעות א .םינוש םירופיש תונקל םילוכי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות