משחק / שנוע חוכ :10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10: Penalty Power קחשמ

/ שנוע חוכ :10 ןב (Ben 10: Penalty Power):

.םירזייח םע ושגפי םייצרא לש תווצ ובש לגרודכ קחשמ לע ךתיא היהנ שנוע חוכ :10 ןב .ןב ומכ הזכ רוביג קחשי ונלש תווצה רובע .קחשמה תא חצנל ידכ ולש תולוכיב שמתשי אוה .וילא ץורפל דיקפה תווצה תונוש תודוקנמ תישפוח הטיעב לכ טעמכ .םהב דמוע רעושה תאו ביריה לש רעשה יולג היהי ךסמה לע התאש ינפל .יוצרה ביתנה לע רודכה תא ףוחדל ךירצ התא הרטמ עיקבהל ידכ .לוג עיקבהל זא רעושה לע םירעהל לוכי התא םא .הרזחב םחליהל ךלש הרטמה לע ןגהל ךרטצת ,ןכמ רחאל .ביריה לש הרטמה ךותל םירודכה תא םינויצ בורש דחא אוה קחשמב חצנל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות