משחק םלועה תלצה 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 World Rescue קחשמ

םלועה תלצה 10 ןב (Ben 10 World Rescue):

.םיבוכיעמ תלבוס הניא ץראה רודכ תרימשש םושמ ,תושפוח וא תושפוח ןיא .חיוורהל לוכי התא ובש םירישע םיבאשמ םע הלועמ תכל בכוכ שיש העידיה .םהלש ףותה לע ויה תונוצרהו םיישונאה םיכרצהו ,דבלב םהלש םיסרטניאה .התיא דדומתמ אוהו םייצראה םיבשותה לכ לע תוירחאה לטנב תאשל ץלאנ ר .לש הרוצל ליבקמ םלועה הלצה 10 ןב רקס םלועה הלצה 10 ןב תאשונ הפיק .שומח בר תצלפמ ךופהי רוביגה ,omnitrix תרזעב .ביואה לש תופקתהה תא ףודהל םילטרופ לש התעפוה תא תוארל