משחק 10 ןב תוקסרתה באינטרנט

                                  Ben 10 cannonbolt crash קחשמ

10 ןב תוקסרתה (Ben 10 cannonbolt crash):

.םירזייח לע ןגמ ונלש ץראה רודכ לע ןגמ ןב רשע ןב יכ דוס הז ןיא .םדאה תסיפת לע םילבוקמ הלא ללוכ ,תונוש תורוצ תחקל וא תויהל םילוכי םירוצי יכ ,ם .עשרה םינציל לומ דומעי רוביגה תא סורקל cannonbolt תוקסרתה 10 ןב קחשמב .הזכ תויהלמ קוחר הז לבא ,ידמל םיוולש םיארנ םה .םייצרא תא סורהל זאו ,ץראה רודכ לע טלתשהל אל םא םיכלוה ויה םירזייחה ,תודומח תו .הבילה תא הנוכמה ,םייפתכ קזח רז היהי אבצה ןציל םע ברקב .הרקמב אל תאזה הנומתה תא רחב ןב .םינמזומ םיחרוא ליפהל לכות רשא ,קזח רודכ ךותל לגלוגמ תויהל שממ לוכי לנרקה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות