משחק ןורכיזה רגתא 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Memory Challenge קחשמ

ןורכיזה רגתא 10 ןב (Ben 10 Memory Challenge):

.בטיי ךכ ,רתוי קזח אוהש לככו ,םייחב דימת ישומיש ןיוצמ ןורכיז .יתוזח ןורכיז לגרתל לוכי התא ,רשעה ןב ןב ,ךילע בוהאה רוביגהו ןור .סקירטינמוא תרזעב ךופהל לוכי אוה םהב ,רז אצוממ םינוש םירוצי לש ת .תורוצו םילדג לש םינוש םיגוסמ םימיהדמ םירוצי הלא .םתוא םיחתופו תושקל תוטושפה תומרב םיהז םירזייח ינש אוצמל םכילע .םיטרפ יטרפל םהילא סחייתהל ולכות החיתפה רחאל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות