משחק וקול וטומ באינטרנט

                                  Moto Loco קחשמ

וקול וטומ (Moto Loco ):

.סומע לולסמ ךרואל ההובג תוריהמב ץורמ ץורלו ההובג תוריהמב םיינפוא .וקול וטומ - ונלש ומכ תויצלומיס ןויסינ ךירצ התא ןכ םא אלא ,בוט , .הלחתהה לא ךלוהו ןכומ אוה בכור תא .דימ םתוא ופקעי אלא ,םכל וכחי אל םירחתמה ,וססהת לא ,הלחתהה ירחא .הקיר הניא ךרדהו תיקנע תוריהמה .םתוא תפיקע ,תונוכמה לע תוריהמב ביגהל ךירצ התא .עדוי ימ לבא ,בר ןמז ךשמית התאש הדבועה תא אל ,השק היהי הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות