משחק תירטקא תצלפמ תיאשמ באינטרנט

                                  Xtreme Monster Truck קחשמ

תירטקא תצלפמ תיאשמ (Xtreme Monster Truck):

.ץורימה תא םייקל וטילחה םיפי'גו תויאשמ לש םינוש םימגד רוצייב תוק .תוקידבה לכ תא רובעל רתויב הבוטה הלוכי הנוכמ וזיא עובקל םיצור םה .םהב קלח חקיי רשא םיבכורה דחא היהי קחשמה תצלפמ Xtreme תיאשמב התא .תינוכמ רוחבל ךרטצת קחשמה ךסומה רוקיב .םינכוסמ םיעטק טעמ אל שי ובש דחוימ שיבכ ךרואל רהמל ולכות הז לע ז .הנואת עונמלו תוריהמב םלוכ תא רובעל ךילע היהי .ןושארה םויסה וקל אובל ךלש םיביריה לכ תא ףוקעל קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות