משחק בער שירכ באינטרנט

                                  Hungry Shark קחשמ

בער שירכ (Hungry Shark):

.קנע ןבל שירכ יח םיה ךותב קומע .וישכע הקיר הדצ איה הבש המדאה .םיה לש הז רוזאב םיגד ןיא .םליבשב םש דוצל םיחנ םישנא םש ,ףוחל תכלל טילחה שירכה ,ןכל .הז םע הל רוזעי בער שירכ קחשמ התא .ףוחה רבעל החשי ךלש שירכה .םימב םישנא ויהי .םדאל שירכה תא ליבוהל ידכ םיצחה ישקמב שמתשהלו ךלש ןושארה דעיה תא .ותוא תפיקת ידי לע ותוא ףורטלו םדאה רבעל תרהממ איה ,הז תא השוע ה .תודוקנ לבקת וז הלועפ רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות