משחק Turbosliderz באינטרנט

                                  Turbosliderz קחשמ

Turbosliderz (Turbosliderz):

.תדחוימ הרשכה עקרקה לע תוינוכמ לש םינוש םיגתומ קודבל ולכות ,Turb .הנושארה תינוכמה לש הגהה ירוחאמ לבקל ךל עצוי קחשמה תליחתב .תוריהמה תא םירהל הגרדהב עונל ליחתת הבש ךרדה תא ךינפל הארת התא .תינוכמה לעמ יולג היהי קורי ץח .ךלש העונתה לע םימיוסמ םיטרפ ךל רפסת איה .ריבעהל ךירצ התא הפיאו הנופ לע ריהזהל ידכ ,המגודל .רותל סנכיהל הקלח הרוצב ףחסיהל ידכ הנוכמה לש תלוכיב שמתשהל ךרוצ .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ידי לע וכרעוי הלא תולועפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות