משחק 1914 תונוילע באינטרנט

                                  Supremacy 1914 קחשמ

1914 תונוילע (Supremacy 1914):

.1914 תונוילעה קחשמב הנושארה םלועה תמחלמ לש םיעוריאה לש הבע ךמצע .ישארה דקפמה לש חומה תא ךירצ התא הבש תילבולג היגטרטסא יהוז .וז היגטרטסא רובע קיפסמ לבא ,תיסחי ןטק אוה יאבצ דויצו םילייח לש .תינמז וב םינקחש 500 לבקל לוכי סיטרכה .ביואה תודמע ךלש אבצה תא חולשל קר אל התא .ךורא חווטל וא ינמז :תותירב לש הנקסמה ,רדסב היטמולפיד שורדי הז .ןוחצינ גישהל ידכ םיעצמאה לכב שמתשה .םיילאוטריו תודש לע המחלמה יבהוא תונהיל תמאב היהי םישיחרת רשע הש

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות