משחק יזו'גנינ באינטרנט

                                  Ninjuzi קחשמ

יזו'גנינ (Ninjuzi):

.התוא סופתל הסינו המדאה תא םירזייחה ופקת קוחרה דיתעב .םתודרשיה לע םחליהל םיכירצ םישנא הברה וישכע .ריעב םיקולב המכ דוכלל םיצורש םיטובור לש הפקתהה תא ףודהל ץימא ה' .םח קשנב שומח היהי ךלש רוביגה .בטיה תונווכמ תוירי םע םתוא דימשהלו ביואה רבעל קשנה תא ןווכל ךיל .ותוא ףוסאל ךרטצת ,םיביואה ךותמ לפונ ץפח לכ םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות