משחק יראפס יברב תואקתפרה באינטרנט

                                  Barbie Safari Adventure קחשמ

יראפס יברב תואקתפרה (Barbie Safari Adventure):

.הקירפא ומכ הנידמ לע תונומת םע םירמאמ לש הרדס תושעל וטילחה הנא התרבחו יברב .יראפס לע ךלי םתיא דחי הקתפרה יראפס יברב קחשמב ונחנא .תומיאתמה תושובלתה תא םיכירצ םהש תויוליעפה לכ רובע .םתוא רוחבל םהל רוזענ ונחנא .רעישו רופיא תושעל םהל רוזעת התא תונבה רדחל רבוע .עצומה שובלה תויורשפא ךותמ ךתריחבל דחא רחבת ,וכלי םה ובש םוקמה תא ןובשחב חקינ