משחק באינטרנט

                                  Day of Meat קחשמ

(Day of Meat):

.ךתיא תירזכא החידב קחיש אוה םעפש ,ירלופופ ךכ לכ אוהש ררבתה ךלש ריהמה הפקה תיב הליכא רשב לוכאל תוצלפמ ובש בכוכל עיגהו היסקלגה ךותמ רשי סט אילפהל ןכומ םירגרוב .חירה יפל ךלש דסממה תא תוריהמב ואצמו ץראה רודכל וכלה דימ םה .ךתוא דוכלל ידכ הפקתה וחתפי םה ,רשב לש םוי קחשמב וישכע .הריבס הרוצבו תוריהמב לועפל שי .םיבער םירזייח לש ךלוהו לדג רפסמ לש תופקתהה תא ףודהל תוליעיב ךירצ הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות