משחק תשרב תוציב תפקתה באינטרנט

                                  Swamp Attack Online קחשמ

תשרב תוציב תפקתה (Swamp Attack Online):

.תולילדב םירחא תומוקמב וא תורעיב ,םירהב רוגל םיפידעמש הלאל רזומ .הציבב - םינכש ול ויהי אל טלחהב ובש תיב ומצעל תונבל טילחהו תודיד .םישק םינמז ועיגהש דע ,הוולשבו טקשב יח אוה םש .םיארונ םירוצי עיפוהל םילוכי תוטקש תוציבב םגש רבתסמ .םמצע תא ובישוה םירז םירזייח ןהירחאו ,תורחא תוער תוחורו םיבמוז ו .תוצלפמ ינימ לכמ האלמ תילמ ,ללכב .ךתיב לע ןגהלו םיביואה לכ לש תופקתהה תא ףודהל טנרטניאב הפקתהה תצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות