משחק הכאלמ ינימ באינטרנט

                                  Mini Craft קחשמ

הכאלמ ינימ (Mini Craft):

.םירוצי לש בחר ןווגמ םע ותוא סלכאלו המלש הנידמ רוציל לוכי התא ,Minecraft לש םי .רצוי ומכ שיגרהל לוכי התא ,הכאלמ ינימ קחשמב .םיוסמ ףונ ול שיש חטשה יולג היהת התאש ינפל .ריעה לש היינבה תא םש בכש םוקמ רוחבל ךילע היהי .םינוש תומוקמב ילש לוכי התאש םימיוסמ םיבאשמ ךרטצת תאז תושעל ידכ .םישנא םע ותוא סלכאל הנכומ ריעה עגרב .םתיא םיכומסה תורעיה סלכאלו םירופיצו תויח רוציל זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות