משחק פופ רולייס באינטרנט

                                  Sailor Pop קחשמ

פופ רולייס (Sailor Pop):

.הלצהל הווקת ןיאו ,הניפסה לש םישרקה ןמ תרתלואמ הרבוד יבג לע םיפחסנ םימי המכ רב .הפי הרוחב םי תלותב הארנ םימל ץוחמ הרהמ דע לבא ,היזה היה הזש בשח אוה הלחתהב ,ק .םהלש םיסובה mermaid ינועבצ גד םרגש המ ,ברע ידומילל רפסה תיבב םידימלת לש ומוצי .פופ רולייס קחשמב הלש םיגדה םע קחשמ התא םא ,ול רוזעל טילחהו ,םיעשר תונברוקה לע .ןמז לש תלבגומ הפוקתל םתוא רותפל ךירצ התאו תומר לע תונוש תומישמל ךתוא וסינכי ם .בהז םע םיה תיעקרק םידבכ םיזגרא ןמ םירהל ,גד ותוא לש רתוי וא םיינש רובע חטשהמ .ינמיה יכנאה חולב אצמנ הנוש הכימת ילכ חותפל ,ינועבצה ןחה םיינבוא שמתשה ,המרה ת .הניפס אלל רתונ רשא ,טאריפ וכלי הלוחכה הנוגלה לש תורצואה לכ .ןויגיה שמתשהלו םימכח תויהל ,תוזירזב לש תומרה לכב רובעת םא ,רקי הז לבא .תיבל ץוחמ םהו דיינ רישכמב קחשמ התא םא ריהז תויהל ידכ ,ראשיהל ידכ ןאכ ךלש בלה .עגמה ךסמ םא ,עבצא וא רבכעב שמתשהל ,טולשל .םידומח םיבשות םג ומכ ,תורצואו ןירותסמ םע רישע אוה ,ינועבצה םימל תחתמ םלועב ךמ