משחק הלועפ דייקרא באינטרנט

                                  Arcade Action קחשמ

הלועפ דייקרא (Arcade Action):

.ה'גנינה םיבצ לש תווצ דחאו גיירק ו Sanjay ,גופס בוב :Nickelodeon וידוטס תויומד .קחשמ ינימ ךתוא ליבוי אוהו והשימ רוחבל לוכי התא .בר ךרע ילעב םיט' גדאג ףוסאל רוזעל u בוב .ריוואה ןמ רוביגה לע תוצצפ ליטהל היהי רשא ,ןוטקנלפה ןמ חרוב Sanjay םימ םילושכמו לזרב תוליסמ ללוכ ,םיקוסע םיליבש המכ תוצחל הסני ןטק בצ תאו .ףוסאל םג שי תועבטמ ,ליבקמב .ונוצרכ קחשמה תא רוחבל לוכי התא לבא ,םירוביגה לכל רוזעל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות