משחק ילש תבית באינטרנט

                                  Mine Box קחשמ

ילש תבית (Mine Box):

.טפארקניימ לש אלפומה םלועה לא ךלנ ילש קחשמה הביתב .םינוש םילרנימ תויצמת הדובעב םוי לכ הלבמ רשא ליגר הרוכ אוה ךלש קחשמה לש רוביגה .תאזה הדובעב ול רוזענ ונחנא .הובג רה לע ספטמ גאו סופיט .וכותבש הרכמה תא ץורפל ךרטצי אוה וישכע .דחוימ הרקב חולבו הרקבה ישקמב שמתשת ,ךכ םשל .ליחתהל הגרדהב רוחבל םע ינבא תא רובשל לכות ,הלא םילכ תרזעב .ףוסאל םהילא עיגהל ךרטצת םיבאשמ שגופ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות