משחק םינזיטרפ באינטרנט

                                  Partisans קחשמ

םינזיטרפ (Partisans):

.דימת ורצונ הלירג תוצובק ,ץראה רודכ לע השחרתהש המחלמ לכב םירידס םילייחל עייסל .ןוילעה דוקיפה תא סורהל רורט תולועפ םירדסמ ,םיניינב ,םירשג םירערעמ ,ביואה ירוח .היינשה םלועה תמחלמ לש םוהתה ךותל לולצל ו תמדוקה האמה לש הנש 40 קוחרה לא רבעומ .ביואה ידי לע ולגתה ךא ,רויסל םיכלוהו םינזיטרפ תדיחיב םימחלנ םתא .ךלש םירבחה לש םוקימה לע עדימה תא תולגל ידכ םייחב ךתוא תחקל םיצור םיטסישפה .רתוי הליעי הרוצב וליפא ביואב םחליהל תוצצפ םג ומכ ,תופורת םע הנושאר הרזע תכרע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות