משחק לדומ עובש הנפוא יברב באינטרנט

                                  Barbie Fashion Week Model קחשמ

לדומ עובש הנפוא יברב (Barbie Fashion Week Model):

.לדומ-תיב ונגרא הירבחו יבראב .םידגב לש שדח ףסוא וגיצי םה וכלהמב םלועה יבחרב רייסל םיכירצ םה וישכע .הנפוא יברב הנפוא קחשמה עובשב הז םע ךל רוזענ ונחנא .יברב יולג היהי ךסמה לע התאש ינפל .יולג היהי םידגב לש םינוש םיגוס ובש השבלהה רדח עגרכ םקוממ אוה הבש ריעה לש םש ה .םיטושיקו םיילענ רחוב התא רשא ,ךמעטל תמיוסמ תשובלת םירהל ךירצ התא .םירקבמל שובלה תוארהלו ןכודל תכלל ןכומ אוה הרענה תא םייסתש רחאל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות