Jumping Truck קחשמ

תיאשמ הציפק (Jumping Truck):

.םינוש םיקחרמל ןהלש תוינוכמה לע םינעטמ תואשונש הלבוה תורבח טעמ אל שי ,ינרדומה .ץראה יבחר לכב ךלש תיאשמה לע בוכרל ךירצ התא .תוריהמ םירי ךלש תינוכמה הבש ךרדה תא הארת ,ךסמה לע התאש ינפל .ךסמה לע ץוחלל ךירצ התא ,הלא םיטקייבוא ברקתמ התא רשאכ ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות