משחק ברק ברק באינטרנט

                                   Bow Battle קחשמ

ברק ברק ( Bow Battle):

.תנמוימ ךכ לכ אל םיבשחנ םה רשאכ דואמ םיבלענ םהו ךכ בשוח אל רפכה ה 'רבחה לבא ,ר .םיירפכל םיינוריע םיצח ןיב תורחת ןגראל טלחוה ,תועומשה לכל ץק םישל ידכ .םחלית ימ רובע טילחהל ךרטצת ,קחשמה לש גוז בצמב רחבת םא .הווש התא המ ריעה לש shchegolev תא תוארהל תוסנלו רפכה דייצ יטמוטוא ןפואב ךפוה .ביריה תא תוארל אל ,הריטה תוריק ךרד ותוא הרית .םיידיה סויג תדימ תאו טוחה לש חתמה תא גיצמ ךסמה לש ןוילעה קלחב .ברק ברקל היוצרה האצותה תא ואיבהש םירפסמה תא ןנשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות