משחק טקשה חצורה תא רוצע באינטרנט

                                  Stop the Silent Killer קחשמ

טקשה חצורה תא רוצע (Stop the Silent Killer):

.יאבכ ומכ לגלגתהל ךירצ התא ,טקשה חצורה תא קיספהל ארקנש הז ןיינעמ עסמב .םייח ליצהל ךתבוחו ,םוריחה דרשמב דבוע התא .תוריד יניינב לש תוגג המכ לע התארנ שאהו ,םירוגמה דחאב החקלתה שאש העדוה הלביק ה .תוקסרתהה רתאל עוסנל דימ .םישנא לש םייח ירסח םהיתופוג תא עצבל שא וליבוה רשא ,םינימק תובכל וא למשח ירישכ .תונברוקה ראש םע דחי הפירשה רתאב תומת התא תרחא ,רתומ לובג לע הלוע הניא תומדה ך