משחק / לפאה םלועה - 3 הנומת באינטרנט

                                  Thor The Dark World City Flight קחשמ

/ לפאה םלועה - 3 הנומת (Thor The Dark World City Flight):

.תירזכאהו הליצאה הרותה תא םיבהואו םיעדוי םיאלפ סקימוק לש םידהוא .קזח שיטפ - ולש דיחיה קשנב לפטמ םער לש םיהולא .גנרמוב ומכ רזוח םסקה ילכו ,קזבה תוריהמב ותוא ךילשמ אוה .הרוחש הלער הסוכמ ,ריעה לעמ ףועל בייח רוביגה ,הסיטה ריעה םלועה Thur The Dark ק .ימלועה סרהה ןמ םלועה תא ליצהל ךירצ ,דימת ומכ ,אוה .ןוציחה ללחהמ עיגהש ןוסאה ןמ םמצע תא ליצהל ידכ םישנאל רוזעל םיהולא הרזע .תורז תויללח םע םישגפמ ענמיהל ,הסיטל היגרנאה תא שדחל ידכ תוצוצינ ףוסאל ,םילפונ