משחק לסה הזילא באינטרנט

                                  Basket Champs קחשמ

לסה הזילא (Basket Champs):

.ךל הריחב תועצמאב ןקחשכ לסרודכב תופילאב קלח תחקל .ךלש םירחתמה רחבי בשחמה .ביואה םע ורותב תוירי שמח תא תושעל בייח התא ,בבסב .עונל ליחתמ לס םע ןגמה םא ואלפתת לאו ספספל אל וסנ .הלבטה לש ההובג תופיצרב רובעלו לכ תא סיבהל ,תורחתב תוכזל ידכ