משחק םלשומ סקימ :ןמרב באינטרנט

                                  Bartender: Perfect Mix קחשמ

םלשומ סקימ :ןמרב (Bartender: Perfect Mix):

.םלועה יבחרב םינוש תודסומב םידבועש םישנא - םינמרב .םימיעט תואקשמו םילייטקוק לש ןווגמ לשבל איה םהלש תויחמומה .םיניכמ תואקשמ ךלזמ תא תוסנלו ץיקב הפק תיבב דובעל ידכ ונלש הרוביגה םע דחי ךל ע .ךלש תוחוקלל רערעל לולעש והשמ ,ןיינעמו ידוחיי והשמ םע אובל ךירצ התא .םינוש םיקובקב לש הרובח םע יולג רב היהי ךסמה לע ךינפל .ךלש םיביכרמה םה הלא .ביכרמה רחבי םהמ דחא לע הציחל התא םאה .לייטקוק ןיכת התאו ,דחי םתוא בברעל זאו שדח ,הנוש והשמ םע אובל םשרמה אוה לשבל לוכי התא יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות