Drift Hunters קחשמ

םידייצ ףחסנ (Drift Hunters):

.ףחסנ עזג בהואש ימ רובע דחוימב רצונש קחשמ ידייצ ףחס .וז תונמוימ דומלל ןמזה עיגה ,טלשנ המרע ךותל תינוכמה תא קורזל לגוסמ אל התא םא .ץורימה תליחת לכו ,םייקתי ץורמה ובש לולסמה ,וחורל תינוכמה תא ורחב .ינשה ירחא דחא קנב ךפוהש המ ,המידק תכלל קר זא ,היהי אל לולסמה לע רחא דחא ףאש ך .ףסכ תושעל ךרוצ שי יכ תודוקנ חיוורת המוש לכ רובע .לבקל לוכי התא רתוי תודוקנה תא ,ףחסיהל לככ .ךלש ןובשחל הכוזי אל תודוקנה ,ץולחה םע ושגנתי אובי תעב םא ,רוכז לבא .טלפסאה םע רבגומ ךוכיח לש םיגימצה תקירח ומכ בישקמ ,בינגמ ףחסיהל עצבל לק רשא ,ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות