משחק תיתרטשמ הינח באינטרנט

                                  Hammer Police Parking קחשמ

תיתרטשמ הינח (Hammer Police Parking):

.רסירת םייתרקוי חטש יבכר ירמא תושרל התייה ריעב הרטשמה .םישרמ לדוג - םשארבו ו ,הלש תונורסחהו תונורתיה תא שי הז לדומ .הרקי תינוכמב להנל תלוכיה לע ןחבמ תחקל העיצה הרטשמה ,העונת שדוג רוציל אל .קחשמ רמאה הרטשמה תיינח לש הינחה שרגמב ןותנ םוקמ לכב הנוכמ תא ןיקתהל ךירצ התא .ךרדה תא םכל הארי קוריה ץחה הינח םישופיח תכללו תינוכמה רפסמ תסרגמ אצ .לוז אל אוה ,רמאה עוגפל אלש םיגהנה ראשל תורצ םורגל אל ,הרוק ןמזה לכ שיבכב העונ .תינוכמה תא זיזהל ידכ םיצחב לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות