משחק Equestria םויס תביסמ תונב באינטרנט

                                  Equestria Girls Graduation Party קחשמ

Equestria םויס תביסמ תונב (Equestria Girls Graduation Party):


.םיליגר רעונ ינב םג ומכ ,ןפוד אצוי הארמ םייח הלאה תודומח תונב .תואטיסרבינואו תוללכמ ףתתשהל ןכמ רחאלו ,רפסה תיבל םיכלוה םה .םידומילב םהיגשיה לע תומולפידו תודועת תולבקמ תורענ ובש ,ףשנ - רדהנ םוי םהל שי .םייתנפוא םירזבאו םייתנפוא ןוראב םידגב תדימ לע רתי םה ןכלו ,קיש תרוצב עיפוהל ה .הלא םירגוב תעפוה די לבקל לוכי התא םויס תביסמ תונב Equestria קחשמב .םהלש תונוראב םייולת םה יכ הלא תולמש תרזעב השדח הנומת לכ רובע רוצ .תופי תוקיתו םיילענ ,םיטושיקו ךל רוזעל חוסינב .התעפוה לע ףוסה דע בשח ,םירגוב םידגב לכ רובע וקה לע הסנמ .הזכ םויב הזל הז םימוד תויהל םהל בושח המכ וחכשת לא ,Equestria לש האבה הרבחה לש .תדחוימ דואמ תואריהל הכירצ םויסה ףשנב תונבה Equestria קחשמל ץוחמ הרוחב לכ .הלש הפיה הלמשה לעמ rogatywka עבוכו תפטעמה לע םישל לוכי אוה ,םיטפשמל הטלוקפה ט .יביטקרטא תוחפ הז תא תושעל אל לבא ,תוניצרב ףיסומ הז .תוננגוסמ םיילענו םיטישכת ,תולמש רתוי םימעפ שולש הזו ,הפהפי שולש קר שבלתהל ךיר .יונפ עגר לכ םידגב ףילחהלו םהלש תוקורסתה תונשל לוכי התא ,ךלש ןופלטב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע