משחק ןונח ןוכית באינטרנט

                                  Highschool Geek קחשמ

ןונח ןוכית (Highschool Geek):


.קחשמ ןונח ןוכית רפס תיבל םהלש הנכהה תא תחקל ידכ ךליבשב ןמז ,Equestria תיטסטנפ .ליבקמ םלועב תויהל ,םולחל תונטקה תודליה לכ .ינועבצו ריהב דואמ םהלש תושובלתה תאו ,ןפוד אצוי הארמ שי הרוביגה ,הנוש הארנ לכה .רפסה תיבל תכלל תולוכי אל תויח וליפא .םידומילה םוי רובע תונומת תריציב הרזעל םיקוקז שולשה ינופ יסוס ךלש הרבח םויה .תורחאה ויתורבח הנוש אוה לבא ,ןנגוסמ קר אל תואריהל הצור ינופה - הרוחב לכ .התיכב ולש גיהנמה םוקמ לע תקבאנ הנפוא לכ ,לכה ירחא .ותוא רוציל לכות הנומת המו ,ינפל םישובל םה ךיא ןיב לדבהה תא תוארל ידכ קחשמ רפס .הזב םינימאמ טושפ םהו םיהדמ והשמ היהי הז .רתויב םיננגוסמה םירבדה תא רוחבל םינופ לש אמגוד תויהל ךירצ ןוראה לש ביכר לכ .הנפוא תבהוא טושפש הלא םג לבא ,Equestria תונב ידהוא לוכי קר אל רפס תנפוא קחש .תונהיל לוכי דוע הפיא ישוקב התא םיילענ ןוגכ ,םירזבאו דואמ םייתנפוא םידגב ופסאנ .םירחאה םידימלתה םע רשק לע רומשל הצור קר ינופה תאו ,םלועה לש רעונה תא דסייש ,ת .תינועבצ תוחפ אל שבלתהל הכירצ הריהבו הפיה הרענה .ורחבנש תושובלת ךל דומעת רשא ,ינופ יסוס השולשה תא תוארל לכות ףוסב .בהוא יכה התא הנומת הזיא ,בושחלו תונבה לכ תא הוושה .רעוכמ הארנ התא המ ןקתל לוכי התא האבה םעפב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע