משחק ינופ תכיסנ ףשנ ליל באינטרנט

                                  Pony princess prom night קחשמ

ינופ תכיסנ ףשנ ליל (Pony princess prom night ):


.ףשנל םיננוכתמ ירוחאמ ינופ יסוס םירועיש ,םידומילה תנש תא המייס Equestria תנשב .ינופה קחשמ תכיסנ ףשנ הליל קחשל םא ,הז ףתתשהל לכות התאו תולמש תריחבב תקסוע הכי .דועו םיחופת רכיש ,רידנ ,Fluttershy ,תינומדאה יאפ היתורבח רתוי הכיסנה תחרט ,יפ .בורקה עוריאה רובע םלואה תא טשקל תוכירצ ןיידע רתי ןיב תוצוצינ תוקורסת תושעלו ה .היטסלס בוט יכה דימלתה - Sparkle םימודמד הכיסנה .תינכותה יפל םירבד תושעל בהוא תודלימ םסק רבכ יפוי .היירפסב הרג איה יכ ,עיתפמ הז ןיא אורקל בהוא ינופ .ללכב ףדעומ תיצהל דדייתה ,ןמז ךרואל לבא ,תלבוקמ אל איהש ,דמול קר ןיינועמ קונית .הרחב אל ןיידע תשובלתה תאו ,תוינוגרא תויעב רתופ אוה ,רודכה לע ךרענו ,םמצע תא ן .רתויב תובוטה םייטנגלאו םיטישכת ,ברעה ילענ תא רוחבל תוריהזב התא םולג תוירחאה י .תונוש תושובלתב יטנגלאה יפויה תא ץירעהל ידכ ,ילש תולמשה לכ ךרעשל הדלי תושעלו ף .ריוצמה טרסה ןמ תורכומ תויומד םע תוילאוטריווה תוינקה תונהיל םג ךל שי ,ךכל תועד .םיינועבצ םינולבו םיחרפ םע םלואה לש אלמ ,יטנגלא טושיק היהי ץוצינ רחאל .םידיינ םירישכמל ותוא חותפל ,ראשה תונהיל םכל רשפאמה html5 טנרטניאב עוצעצ - ינו

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע