משחק ריכזת Deluxe :תונב Equestria ינופה ילש ןטקה באינטרנט

                                  My Little Pony Equestria Girls: Memo Deluxe קחשמ

ריכזת Deluxe :תונב Equestria ינופה ילש ןטקה (My Little Pony Equestria Girls: Memo Deluxe):


.תומוסק תונתמ שיש דומח ינופ סוס בר יח Equestria לש תודגאמ הרייעב .הדלי ומכ תואריהל לוכי אוהו ,םיליגר םיסוס אל םה .סקולד ריכזת :תונב Equestria ןטקה ינופה ילש קחשמה תא חותפל ידכ קיפסמ קר ,םתוא .הלא תוקיחצמ תויומד תוארל לכותש הנפמ ,םיפלק המכ הארת התא .בוט ןורכיז לעב תויהל ךירצ התא ,Ponyville יבשות לכ תא רוכזלו ,תומרה תא רובעל י .םהלש יפואהו הארמ םיכירצ םהש המ לכ ,םידרפנ םינופ יסוס ידי לע גצוימ םהמ דחא לכ .רוכזל קחשמ :Equestria תונב לש הנטק הנבה יאמ קחשמה תא םילשהל ידכ םהיניב ןיחבהל .חילצת אל התא בושחל ןמז הברה ךכ לכ ,לבגומ קחשמ ןמז .אבה ופסונ םיוות הבש הנומת תוארל לכות רתוי רהמ ,ןושארה רושימב המאתה otyschesh .יאנפ תועש לש תומרה לכ לש רבעמה תא שידקהל חונ רתוי אוה ירלולסה ןופלטה לע ןורכי .גווזל תונומתה לכ תא אוצמל ידכ ,ינופה םע סיטרכה תא קזחה ,םויה ךשמב קד היהת התא .ךפהתהל םה ןכמ רחאלו ,םיפלק ינש קר חתפ .םיהז םיפלק ינש חותפל אבה ךלהמל התומד תא רוכזל ידכ ןמז לבקל לוכי התא לבא .תוגוזה לכ ףסאית אל התא דוע לכ םיחותפ וראשיי םה .םהלש הדיקשהו תוריהזה חתפל תונמדזהה תא ךל םינתונ ,עשעתשהל םיצורו םכל םיכחמ רבכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע