משחק ינרדומ Blocky רייצ באינטרנט

                                  Modern Blocky Paint קחשמ

ינרדומ Blocky רייצ (Modern Blocky Paint):

.לובטנייפ לש קחשמ - שדחה םיפתתשמ הבורמ הלועפה קחשמ הנהנ התא ךכ ,תוריל םיבהוא ם .םירחא םיפתתשמל דוצל ליחתהלו עבצ רוחבל ,עבצ רטפי ךלש קשנה .ןושאר תורילו הפקתהה תא ףודהל עגר לכב םינכומ תויהלו קוריה ךובמה לע ךשמה .קולב תויומדו תודח תוניפ ביבס תולגועמ תורוצ וכחת לא ,Maynkrafta קולב םלועב שחר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות