Transformers War קחשמ

םיקירטובור תמחלמ (Transformers War):

.וגקישב תיאבצה הלועפה ירחא םינש עברא היה הז .Decepticon תשילפ תנכסב בוש םלועה יבחר לבא ,רפתשהל ולחה םישנאה לש םהייח Autobots םישלופה דגנ קבאמב דוסה תודחוימ תוחוכה תודיחיל עייסל ידכ ץראה רודכ ינפ .קזנ לש ילמינימה םוכסה תא לבקלו יברמ קזנ םורגל ךכ םחליהל היגטרטסא חתפל בייח הת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות