משחק Barbftr 2 באינטרנט

                                  Barbftr 2 קחשמ

Barbftr 2 (Barbftr 2):

.ונמלוע ךותל הרדח היינשה םעפה תוצלפמ .יבראב םשב הרוחב להנל ולכות .םיעשר ינומה םע תמעתהל הל רזוע .לוכאל ךל רשפאל ןיא ןכ לעו ,םייחב דחא קר ךל שי .הלחתהמ לכה ליחתהל ךירצ התא ,דיספמ התא םא .אלוממ ףושני היהי ךלש דיב ברח יפל ךליבשב תוליגרה םוקמב .הלאה םירוציה דחא רובע רקוב תחורא ךופהל אל ידכ ,רהמ הפקתה וא ריבעהל ךילע היהי