משחק םלועב םירוביג באינטרנט

                                  Heroes world קחשמ

םלועב םירוביג (Heroes world):

.םינכוסמ םיסוריו ושלפ ריוצמ םייומד םימסרופמה םירוביג םימלועה .חכה אוה התא לבא ,הז תא תוארל לוכי אל םה הזכ ביוא םע דדומתהל םילוכי אל לע ירוב .ינלטקו ןבצעמ ביואה רטפיהל Optimumsu שאר רטופ יראה ,גופס בוב ,ןמטאב ,10 ןב הרז .סוריווה סוב םע הייפא ברק הכחמ התא ,רבכעה םע ךשמה