משחק הארי פוטר Kiss באינטרנט

                                  Harry Potter Kiss קחשמ

הארי פוטר Kiss (Harry Potter Kiss):

.דחיב ויהי ינוימרהו יראה יכ ובל רתסב םיווקמ ,וירבחו ריעצה םסוקה םירטופה יראה י .גוזל שי םיריעצו ,ןובשחב םיחקלנ ךיתונוצר ,הזה קחשמב .רמגנ קחשמה זאו ,אטאטמ םע ךתוא תוכהל סעוכ היה אוה ,הרוק המ האר אוה םא ,םתוא הו