תוקישנ יקחשמ

תוקישנ יקחשמ

.תונוש םיכרדב יוטיב ידיל האב וז השוחת םלוכ לצא לבא ,ליג לכב בהאתהל לוכי התא 10 .ותיא דדומתהל דחוימב השק ,דלי לש בלב הרקיב איה םא .תומצה תא ךושמל טושפ םינבה זא ,הפיו ןידע ,רתוי יטנמור תויהל וסני תונבה םאו .תושגר לש יוטיב הזכ לדג אל ןיידע לבא ,תוקישנ לע םיעדוי םה ,ןבומכ .רענ לכ לש וייחב בושח עגר ינפל לגרתל ישומיש תויהל לוכי תוקישנ םיקחשמ םניח ןווק

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

הטוב ביותר תוקישנ יקחשמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות