משחק נשיקת הלילה טוב באינטרנט

                                  Good night kiss קחשמ

נשיקת הלילה טוב (Good night kiss):

.קשנל וצר םה ,םינוש םינוויכל ךלוה התאש ינפלו ,התיבל ותרבח תא הליב רוחבה .הקישנ לכל תוריהמב ביגמה רצחה בלכ בשוי אוה רשאכ לבא .קשנל גוזל עייסל בלכה תא םלעתה .הקישנה תא קיספהל זאו ,תורואה תא הבכמ תיבהש בל םש התא םא .קשנל ךישמהל ןכמ רחאלו ,ןושיל תכלל םירוהה ,בוש םלענ רואהש דע ןתמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות