Bleach Vs Naruto 2.4 קחשמ

Bleach Vs 2 וטוראנ. 4 (Bleach Vs Naruto 2.4):

.ץילב וטוראנ קזחה םחולה םייתש .ינשה תא דחא םע הטטקב ותמעתה םה םא היהי הז ךיא ההות ינא .הז תא קודבל ינאו ךל ואובו .רתוי בהוא התא ותה תא רחב ,הזה קחשמב .םלה םיכילומו תויונמוימ לש וגל תוכרע לכ תא ןויעב ארק .ךלש ביריה תא חצנל לוכי התא ,םהמ דחא קר קימעמ עדי ,לכה ירחא .םכב קר יולת דגנה תפקתה לע קחשל וא יוויסרגא רתוי ךל שי םא היולת היגטרטסא םחלנ !בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות