משחק Cake Mania 3 באינטרנט

                                  Cake Mania 3 קחשמ

Cake Mania 3 (Cake Mania 3 ):

.התחפשמל הנטק הביסמ הגרא ןיי'ג ,הנותחה ברע .ןטק ץפח הל הקרז ןתחה לש תיסקאה לבא .תונוש תוקיתע תופוקתב ונלש הרוביגה לש החפשמה יבורק לכ לבס אוה ,םיסיסרל ץפונ .םלוכ תא ליצהלו ןמזב עסמל תאצל הכירצ איה וישכע .םיימוקמ םיבשות ןייארל הז לא העגה םיעט והשמ םתוא ליכאהל רשאמ תושעל ףידע ןבומכ