משחק תויחה ןגב םיפש באינטרנט

                                  Zoo Chefs קחשמ

תויחה ןגב םיפש (Zoo Chefs):

.םייח ילעב םידבוע וב ריעב תויחה ןגב חתפנ שדח הפק תיב .תונוש תונמ לשבל םהל ורזעת קחשמב תויחה ןג לש םיפשב םתא .רב קפלד םע םלוא היהי ךסמה לע םכינפל .םינוש ןוזמ ירצומ תוארל ולכות וילע לנאפ היהי ויתחת .הלתמל וברקתי תיפיצפס הנמזה ושעיש תוחוקל .הלא םיביכרממ םכל הצוחנה הנמה תא ןיכהל וכרטצת תעכ .ורובע תודוקנ ולבקו חוקלל ןוזמה תא וריבעה ,ותוא םיניכמש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות