משחק דווילוה יפויה יכתח באינטרנט

                                  Beauty Hollywood Cuts קחשמ

דווילוה יפויה יכתח (Beauty Hollywood Cuts):

.הכ החלצה גישהל לכות ,ולש יפויה ןולס חתפו דווילוהל יתעגה ,םיירפכה םירוזאה ןמ ט .יפוי ינוכמ לש תוירלופופה אלו םיתוריש תוכיא תא םיכירעמ רקיעב עונלוקה יבכוכ לכ .ךתרזעל הקוקז איהו הז דיתעב ידווילוה בכוכ תאבש ידכ .הדמחנ הלמש רוחבל רופיא ,תרופסתה הדלי ךופה