Jumpy shark  קחשמ

ינבצע שירכ (Jumpy shark ):

.לוכאל ךורא עסמל ךלוה אוהו רוזאב לכה הלכא רבכ איה ,היח יבאת םיחצנ תינסרוד - שי .םיגד הברה עולבל ןח ינבא ,ךרדה ךרואל תועבטמ ףוסאל ,םילושכמ ךרד וכרד תא סלפל הח .םילודג םיפצ םיצפחו תורוניצ לש ךרדב טלובה שירכה תא ףוחדל אל תוסנלו רבכעה םע הע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות