משחק ןומאר לש ףוגה תונמוא ןולס באינטרנט

                                  Ramone’s Body Art Salon קחשמ

ןומאר לש ףוגה תונמוא ןולס (Ramone’s Body Art Salon):

.דנומייר ונדידי רשאמ רתוי תובוט תוינוכמ רובע יפוי ןולס שי םלועב .שדח דגב ,שטולמ ,יקנ תויהל הצור תינוכמ לכ ומכ ,ץראה יבחר לכמ עיגמ ולש ןונווכה .תוינוכמה לכ תא עובצלו קל ול רוזעל ךממ שקבמ אוהו ולש םיבוט יכה םירבחה םהיניבו .תוחוקלה לכ לש תונוצרה תא קפסל הלועמ הלש ןיטינומה רשאל ןומאר הרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות